Open / sluit het menu
Online Stemtool

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Onlinestemtool.nl van Vote Company B.V. (hierna Vote Company genoemd)

Versie 05-01-2023.

Algemene voorwaarden voor
Full-service dienstverlening En DO IT YOURSELF

Klik hier voor de Algemene voorwaarden voor eerdere DIY abonnementen (worden per 1/1/2023 niet meer afgesloten, alleen nog afname per stemronde), verder onderaan deze pagina

 

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij woorden in het enkelvoud tevens het meervoud aanduiden en omgekeerd en vervoegingen van werkwoorden dezelfde inhoud zullen hebben als het betreffende werkwoord met inachtneming van de context:
 

Dienst: De dienst die Vote Company met Onlinestemtool.nl levert aan Opdrachtgever zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

Eindgebruiker: Een eindgebruiker/klant of stemgerechtigde van Opdrachtgever;

Kosten: de overeengekomen eenmalige kosten, maandelijkse vaste kosten, eventuele ontwikkelkosten en de overeengekomen variabele kosten van de Dienst tezamen.

Minimumduur: De minimum looptijd van een Dienst zoals bepaald in de Overeenkomst.

Onderhoud: gepland- en noodonderhoud aan de gebruikte systemen, software, infrastructuur of verbindingen of enige ander onderdeel van de Dienst.

Offerte: de schriftelijke aanbieding van Vote Company voor het leveren van de Dienst(en).

Overeenkomst: de offerte waarin de Dienst(en) is (zijn) beschreven en waar in wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden zoals deze vermeld staan op www.onlinestemtool.nl

Opdrachtgever, U of Uw: De entiteit welke is opgenomen in de Offerte en de Diensten afneemt van Vote Company.

Vote Company, Wij of Ons: Vote Company B.V.

Storing: De Dienst is niet beschikbaar of verslechterd.

Werkdagen maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen. Eventuele andere tijden en data zijn in overleg en vaak tegen meerprijs.

 

2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (waaronder abonnementen, aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten) die Wij met U aangaan voor het leveren van de Diensten.

2. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere Offerte. In geval van strijd tussen de bepalingen in de Offerte of en een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Offerte.

3. De toepasselijkheid van door U gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 3. Totstandkoming

1. Alle Offertes zijn vrijblijvend en vervallen in ieder geval na 1 maand of na de in de Offerte aangegeven termijn.

2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat onze Offerte schriftelijk door U wordt aanvaard of de datum waarop U de Dienst in gebruik neemt.

3. U staat ervoor in dat U in verband met de Overeenkomst alle door Ons gevraagde informatie en overige voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie volledig en naar waarheid heeft verstrekt.

4. Toezeggingen, mededelingen en afspraken van of met Ons die betrekking hebben op verplichtingen van Ons en gedaan/gemaakt zijn door Onze medewerkers of vertegenwoordigers, binden Vote Company slechts als deze schriftelijk aan U zijn bevestigd door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Vote Company.

 

4. Duur overeenkomst
1. Opdrachten worden aanvaard en zijn geldig tot en met 24 uur na het sluiten van de stemperiode. Tenzij anders afgesproken. Zowel Vote Company als opdrachtgever hebben geen verplichtingen om de samenwerking te verlengen.

 

5. Uitvoering overeenkomst
1. Wij verlenen de Dienst zoals beschreven in de Overeenkomst tegen de overeengekomen tarieven. Wij bepalen zelf de wijze waarop en door wie (eventueel waaronder door derden in onderaanneming) de Overeenkomst wordt uitgevoerd en lichten U daar desgevraagd zoveel mogelijk over in.

2. Eventueel in de Overeenkomst genoemde termijnen (waaronder (op)levering- en prestatietijden) gelden niet als fatale termijn. De genoemde termijnen (waaronder (op)levering- en prestatietijden) zijn onder meer gegeven op basis van de door de betrokken toeleveranciers verstrekte informatie. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat om welke reden dan ook (waaronder oorzaken gelegen bij het personeel en/of onze toeleveranciers) vertraging optreedt, dan zullen Wij U terstond informeren en zullen de termijnen worden verlengd gelijk aan de opgelopen vertraging.

3. Wij zullen zorgdragen voor:

(a) de bereikbaarheid van de systemen en netwerken 24/7/365, behalve tijdens Onderhoud, technische storingen, stroomstoringen en storingen die de verantwoordelijkheid zijn van derden;

(b) projectleiding, digitalisatie en invoer van de Diensten op de systemen;

(c) financiële administratie met betrekking tot de exploitatie van Diensten;

(d) alle maatregelen welke redelijkerwijs mogen worden verwacht om de voor de Diensten noodzakelijke systeemfaciliteiten optimaal te laten functioneren, met de wetenschap dat het technisch onmogelijk is om elke storing of beperking te voorkomen. In geval van storingen heeft de opheffing daarvan de hoogst mogelijke prioriteit, echter voor de toegankelijkheid van de Dienst zijn Wij afhankelijk van andere partijen. Wij kunnen derhalve geen verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van de door andere partijen gebruikte telecommunicatienetwerken of voor de door hen geboden dienstverlening.

4. In geval het voor de levering van de Dienst noodzakelijk is dat Wij applicaties en/of systemen voor U ontwikkelen, zullen Wij zorgdragen voor de projectleiding en systeemontwerp en -ontwikkeling op de ter beschikking staande systemen. Wij zullen op basis van de door U aangeleverde specificaties aangeven welke applicaties en/of systemen zullen worden ontwikkeld en op welke wijze dit zal geschieden. Wij zijn gerechtigd Ons te wenden tot derden bij het specifiek maken van de applicaties, systemen en/of apparatuur.

 

6. Verplichtingen Opdrachtgever
1. U bent verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle relevante gegevens noodzakelijk voor de levering van de door U gewenste Dienst(en). Uw bent volledig verantwoordelijk voor de redactionele invulling van de Dienst(en) tenzij anders overeengekomen en alle daarbij noodzakelijke werkzaamheden komen geheel voor Uw rekening en risico.

2. U zult alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder wet- en regelgeving betreffende privacy) naleven.

3. Het is niet toegestaan de Diensten anders te gebruiken dan het normale gebruik en in overeenstemming met het beoogde doel. U zult geen handelingen verrichten, doen of laten verrichten die frauduleus, misleidend, onrechtmatig zijn dan wel leiden tot oneigenlijk gebruik van de Dienst(en). Als er sprake is van (een redelijke reden om uit te gaan van) oneigenlijk gebruik van de Dienst door U of Uw Eindgebruikers, dan bent U volledig aansprakelijk voor de door Ons en derden gemaakte kosten en de daardoor geleden schade. Wij zijn gerechtigd om bevoegde overheidsinstellingen en derden met relevante belangen daarbij onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle informatie die relevant is voor het oneigenlijke gebruik, met inbegrip van persoonsgegevens, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt.

4. Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de aan U verleende Dienst of Wij of een derde schade lijdt door het gebruik van aan U verleende Dienst, bent U verplicht onze instructies op te volgen en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar Ons oordeel noodzakelijk is, kunnen Wij de Dienst zo nodig (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. 5. U vrijwaart Ons voor de gevolgen van door U dan wel Uw Eindgebruikers gepleegde inbreuk c.q. overtreding van relevante wet- en regelgeving. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de Dienst door Uw Eindgebruikers.

 

7. Buiten gebruik en opschorting
1. Wij zijn gerechtigd de Dienst buiten gebruik te stellen, indien U een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt of indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met het uitvoeren van Onderhoud, het doorvoeren van wijzigingen of in verband met het treffen van maatregelen ter zake van opgetreden hinder aan het telecommunicatieverkeer.

2. Mochten Wij door overmacht niet in staat zijn om onze verplichtingen ten aanzien de Overeenkomst na te komen, dan worden die verplichtingen voor de duur van de overmacht situatie opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die Wij redelijkerwijze niet hebben kunnen voorzien, waarop Wij geen invloed hebben, althans die zich redelijkerwijze aan onze macht onttrekt. Hieronder valt mede de situatie dat gereguleerde netwerkbeheerders hun verplichtingen die voor de goede levering van de Dienst noodzakelijk zijn niet nakomen of daartoe door overmacht verhinderd zijn, overheids- of juridische beperkingen of beperkingen van regelgevende aard.

 

8. Facturering en betaling
1. De Kosten en Afdrachten voor Diensten en de momenten waarop deze verschuldigd zijn, zijn opgenomen in de Overeenkomst. Onze gegevens zijn beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen, tenzij U aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.

2. Alle Kosten en Afdrachten zijn exclusief btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen of belastingen.

3. De betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum.

4. Wij mogen de Kosten jaarlijks aanpassen conform de CBS Consumentenprijsindex.

5. Wij mogen de aan U uit te betalen Afdrachten verrekenen met de eventueel nog openstaande facturen.

6. Wij kunnen de uitvoering van de Overeenkomsten met U opschorten totdat alle achterstallige betalingen zijn voldaan.

7. Eventueel door Ons te maken invorderingskosten en alle daarmee verband houdende kosten komen te allen tijde geheel voor Uw rekening met een minimum van 15% van het openstaande bedrag.

8. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen moeten binnen dertig dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Ons kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van die datum wordt U geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de rekening is vermeld.

9. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid
1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van de Dienst(en) en de overige in opdracht van U ontwikkelde software, ideeën en concepten berusten bij Vote Company. Overdracht van deze rechten kan uitsluitend plaatsvinden middels een afzonderlijke daartoe strekkende overeenkomst.

2. Het is U niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendom op/in de Diensten te verwijderen of te wijzigen (waaronder aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding).

3. Wij verlenen aan U uitsluitend een niet-exclusief, niet overdraagbaar, herroepelijk, niet voor sub-licentie vatbaar recht om de Diensten te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en uitsluitend voor het normale en beoogde doel.

 

4. Wij zullen U vrijwaren tegen elke aanspraak die is gebaseerd op de bewering dat de Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht mits:

− U Ons terstond informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak;

− U de afhandeling (waaronder het schikken) geheel aan Ons overlaat;

− U Ons alle medewerking verleent zich tegen die aanspraak te verweren,

− De aanspraak geen verband houdt met door U gebruikte hardware en/of met wijziging van de Diensten door anderen dan Vote Company.

 

5. Indien U bij bepaalde Diensten gebruik wenst te maken van achtergrondmuziek die niet rechtenvrij is, zorgt U voor benodigde afdracht van rechten aan rechthebbenden zoals bijvoorbeeld BUMA en vrijwaart Opdrachtgever Vote Company ter zake.

 

10. Verwerking Persoonsgegevens
1. Termen gebruikt in dit artikel zoals “Persoonsgegevens”, "Gegevensverwerking", "Verantwoordelijke" en "Verwerker" hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU, hierna "AVG" genoemd). Vote Company is - vanwege het leveren van de Diensten aan te merken als “Verwerker” als bedoeld in de AVG.

2. U bent de Verantwoordelijke voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en bepaalt de doeleinden en middelen van de Verwerking van Persoonsgegevens. U zult zich te allen tijde houden aan bepalingen van de AVG, en toepasselijke regels en voorschriften van bevoegde overheidsinstanties. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. U vrijwaart Ons voor alle vorderingen, acties, vorderingen van derden, verliezen, schade en uitgaven die door Ons worden gemaakt en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met een schending van de AVG door U.

3. In verband met de uitvoering van de Overeenkomst en het leveren van de Diensten verwerken Wij Persoonsgegevens namens Uw organisatie als Verwerker voor de duur van de Overeenkomst. Bij de verwerking van de Persoonsgegevens zullen Wij Ons te allen tijde houden aan de toepasselijke wetgeving, inclusief de AVG, en toepasselijke regels en voorschriften van bevoegde overheidsinstanties. De Verwerking heeft betrekking op volgende:

− Categorieën van Persoonsgegevens: vaste en mobiele telefoonnummers van Eindgebruikers en namen en e-mailadressen van Uw medewerkers waarmee wij contact hebben voor het leveren van de Diensten.

− Categorieën van Betrokkenen: Eindgebruikers en Uw medewerkers.

− Aard en doel van de Verwerking: de uitvoering van de Overeenkomst met U/ de levering van de overeengekomen Diensten.

− Bewaartermijn: uiterlijk na 6 maanden worden de Persoonsgegevens verwijderd of op zijn minst geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

 

4. Wij zullen Persoonsgegevens uitsluitend Verwerken in overeenstemming met de Overeenkomst en niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze Diensten. De Verwerking vindt plaats volgens Uw schriftelijke instructies, tenzij Wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen, in welk geval Wij U in kennis zullen stellen van het wettelijke voorschrift, tenzij de wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. Indien een instructie, naar onze mening, inbreuk maakt op de AVG stellen Wij U daarvan onmiddellijk in kennis. We zullen samen met U een passende oplossing zoeken ingeval externe ontwikkelingen de rechtmatigheid van de Verwerking in gevaar brengt.

 

5. Wij garanderen dat alle Persoonsgegevens en de kennisgevingen op grond van artikel 10 als vertrouwelijk informatie worden beschouwd tegenover derden, inclusief overheidsinstanties. Wij zullen ervoor zorgen dat alle personen die gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te Verwerken, gehouden zijn tot geheimhouding en zullen handelen in overeenstemming met de Overeenkomst. Deze verplichtingen beletten Ons niet om informatie met een derde partij te delen voor zover deze openbaarmaking volgens de toepasselijke wetgeving verplicht is.

 

6. Onverminderd eventuele andere beveiligingsmaatregelen overeengekomen in de Overeenkomst, staan Wij ervoor in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. U heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Wij hebben genomen en bent van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de Verwerking.

 

7. Door akkoord te geven op de Overeenkomst geeft U Ons een algemene toestemming voor het inschakelen van sub-verwerkers.

 

8. Wij zullen ervoor zorgen dat alle sub-verwerkers schriftelijk gebonden zijn tot dezelfde verplichtingen als bepaald in dit artikel 10 en zullen toezien op de naleving daarvan.

 

9. Voor zover mogelijk verlenen Wij U bijstand bij het vervullen van Uw verplichtingen om verzoeken om uitoefening van rechten van Betrokkenen af te handelen. Als Wij (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens), dan zenden Wij deze verzoeken door naar U en u daaromtrent informeren. U handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Wij U natuurlijk behulpzaam kunnen. Hiervoor kunnen Wij kosten in rekening brengen.

 

10. Wij zullen de Persoonsgegevens alleen Verwerken binnen de EU, tenzij Wij hierover met U andere afspraken hebben gemaakt. Deze additionele afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

11. In geval van een onderzoek naar of verzoek tot inbeslagname van de Persoonsgegevens door een bevoegde instantie, of enige aanwijzing dat dit gaat gebeuren, zullen Wij U onverwijld op de hoogte stellen.

 

12. In geval van een datalek of een schending van de vertrouwelijkheid of beveiliging zoals uiteengezet in dit artikel 10, stellen Wij U daarvan binnen 24 uur op de hoogte na dat het Ons ter kennis is gekomen. Wij zullen met U samenwerken en alle redelijke instructies opvolgen, zodat U een grondig onderzoek kan uitvoeren, een juiste reactie kan formuleren en passende verdere stappen kan nemen. In het bijzonder garanderen Wij U alle informatie te verschaffen die nodig is om aan Uw wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals de verplichting om gegevensinbreuken op grond van artikel 33 en 34 AVG te melden.

 

13. Tenzij bewaring is vereist op grond van op Ons toepasselijke wetgeving, zullen Wij de Persoonsgegevens vernietigen of aan U retourneren na beëindiging van de Overeenkomst, op de wijze en in het formaat zoals door U aangegeven. Wij zullen ervoor zorgen dat ook alle door Ons ingeschakelde sub-verwerkers hieraan zullen voldoen.

 

14. U heeft het recht om een audit bij Ons uit te (laten) voeren om te bepalen in welke mate de door Ons uitgevoerde Verwerking van Persoonsgegevens aan de bepalingen van dit artikel 10 voldoen. Een dergelijke audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij en vindt plaats op een door beide partijen gezamenlijk vastgesteld tijdstip, uiterlijk twee maanden na Uw eerste verzoek. Wij zullen de auditor toegang verlenen tot de faciliteiten, het personeel, het beleid en de documenten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het doel van de controle. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor Uw rekening. Ook eventuele audits bij sub-verwerkers zijn voor Uw rekening.

 

11. Aansprakelijkheid
1. Onze aansprakelijkheid voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad wordt (per gebeurtenis of samenhangende reeks gebeurtenissen) beperkt tot het bedrag van EUR 500. Indien zich binnen een kalenderjaar meerdere niet aan elkaar gerelateerde gebeurtenissen voordoen, dan is de maximumaansprakelijkheid voor directe schade in betreffende kalenderjaar beperkt tot een bedrag van EUR 5.000.

 

2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de hiernavolgende omstandigheden en niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit:

a. gevolg- of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, reputatieschade, gederfde winst, gemiste besparing, verminderde goodwill, verminking of verlies van data alsmede schade als gevolg van aanspraken van Uw afnemers en Eindgebruikers of immateriële schade;

b. tekortkomingen in de dienstverlening van derden (waaronder aanbieders van telecommunicatienetwerken of –diensten en informatie-, Content- of sms-diensten);

c. het niet functioneren van de Diensten als gevolg van noodzakelijk Onderhoud of overmacht.

d. het opschorten of buitengebruik stellen van de Dienst o.g.v. het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;

e. schade als gevolg van het niet naleven van toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder de AVG, door Opdrachtgever.

 

3. U zult Ons zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 6 weken, nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk op de hoogte te stellen. Wij zijn niet gehouden schade die niet schriftelijk binnen deze termijn is gemeld te vergoeden. U bent gehouden om direct gepaste maatregelen te nemen om de schade zo gering mogelijk te houden.

 

4. Dit artikel kan mede worden ingeroepen door onze werknemers en door Ons ingeschakelde derden.

 

 

12. Beschikbaarheid en Onderhoud

12.1 Beschikbaarheid
1. Wij besteden groots mogelijke zorg aan de inrichting, bewaking en Onderhoud van de Diensten, de systemen en de applicaties gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wij zorgen voor een optimale beschikbaarheid door onder andere de benodigde lijncapaciteit voor de dienstverlening te verdelen over meerdere systemen rekening houdend met het verbruik van andere klanten die hier ook gebruik van maken.

 

12.2 Onderhoud
1 Wij zijn uitsluitend gehouden onderhoudswerkzaamheden te verrichten indien de Dienst niet functioneert in overeenstemming met de overeengekomen specificaties, het gebrek op gedetailleerde wijze aan Ons is gemeld terstond nadat het gebrek zich voordeed en het gebrek reproduceerbaar is. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder Onderhoud.

 

2 Wij streven ernaar storingen proactief te voorkomen, echter indien een storing optreedt, streven wij ernaar dit zo spoedig mogelijk volledig te herstellen. Na ontvangst van de melding zullen Wij naar beste vermogen trachten het gebrek te herstellen op een door Ons te bepalen tijdstip. Wij zijn gerechtigd tot het moment van definitief herstel tijdelijke oplossingen (waaronder omwegen of probleem-vermijdende restricties) aan te brengen. Wij houden U zoveel als mogelijk op de hoogte van de vorderingen.

 

3 Onderhoud wordt verricht op Werkdagen. Wij zullen U tenminste 5 dagen van tevoren informeren dat Onderhoud zal worden uitgevoerd en wat de eventuele gevolgen voor de Dienst zijn.

 

4 Ten behoeve van het Onderhoud, de instandhouding of metingen zijn Wij gerechtigd tijdelijk een of meer Diensten buiten gebruik te stellen.

5 Indien blijkt dat het gebrek niet is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van onzer zijde (waaronder gebreken ontstaan door gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of wijziging van de Diensten door U of derden), zijn wij gerechtigd de kosten verbonden aan het opsporen en/of verhelpen van het gebrek op U te verhalen.

 

12.3 Wijzigingen
1. Indien U een wijzigingen in de Dienst wenst door te voeren, zult U dit tijdig moeten aanvragen. Wij zullen U vervolgens informeren over de impact van de wijziging op de dienstverlening en de overeengekomen Kosten. Uitsluitend na Uw akkoord op de gewijzigde condities (indien van toepassing), zal de wijziging worden doorgevoerd.

 

2. Werkzaamheden zullen op Werkdagen plaatsvinden. Deze werkzaamheden zullen geen invloed hebben op de continuïteit van de dienstverlening. Spoedeisende wijzigingen kunnen ook buiten de Werkdagen worden uitgevoerd, waarbij Wij ons het recht voorbehouden om additionele implementatiekosten in rekening te brengen.

 

13. Beëindiging van de Overeenkomst
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn beide Partijen gerechtigd iedere Dienst met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand op te zeggen tegen het einde van of na afloop van de Minimumduur.

 

2. Iedere partij kan de Overeenkomst uitsluitend ontbinden indien de andere partij toerekenbaar in de nakoming van één of meer wezenlijke verplichtingen tekortschiet, de andere partij een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 

3. Wij kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds beëindigen indien:

a. het daadwerkelijke gebruik van de Diensten niet conform de Overeenkomst is, niet overeenkomt met het normale gebruik waarop de geldende tarieven zijn afgestemd is of substantieel afwijkt van het gebruik dat in redelijkheid verwacht mag worden;

b. Wij U een aanmaning hebben gestuurd en U ook na het verstrijken van de in de aanmaning genoemde termijn niet aan Uw betalingsverplichting heeft voldaan;

c. U schade toebrengt aan de Diensten, onze systemen en netwerken en/of andere telecommunicatienetwerken;

d. zich omstandigheden voordoen, buiten onze macht, die de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk of onevenredig bezwaarlijk maken;

e. indien er sprake is van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, beëindiging of verplaatsing van Uw ondernemingsactiviteiten of indien U Uw crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt, dan wel U op ander wijze sanering van schulden bewerkstelligt of doet bewerkstelligen.

5. Bij het (tussentijds) beëindiging van de Overeenkomst eindigt de levering van alle (incl. eventuele aanvullende) Diensten en worden al onze vorderingen (waaronder reeds gefactureerde bedragen) direct en volledig opeisbaar. Voor zover verbintenissen reeds zijn nagekomen, ontstaan door het eindigen van de Overeenkomst geen verplichtingen voor partijen om de reeds door hen ontvangen prestaties ongedaan te maken.

6. Bij het eindigen van de Overeenkomst voordat de Minimumduur is verstreken, zijn onder andere alle maandelijkse vaste kosten voor de resterende duur van de Minimumduur van de Overeenkomst direct opeisbaar en verschuldigd.

7. Bepalingen uit de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na beëindiging van de Overeenkomst, zullen na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven.

 

14. Overige bepalingen
1. Wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wij zijn gerechtigd de Diensten, de functionaliteiten van de Diensten en de technische wijze waarop de Diensten worden verleend, en de tarieven te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen die voor U een impact hebben minimaal één (1) maand voor invoering op genoegzame wijze aan U bekend maken.

2. Het is iedere partij verboden om gedurende de looptijd van de Overeenkomst of binnen twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst een (arbeids-)overeenkomst met medewerkers van de andere partij of door de andere partij ter beschikking gestelde medewerkers aan te gaan of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor de andere partij werkzaam te doen zijn, tenzij met voorafgaande toestemming.

3. U zal niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (de rechten en plichten uit) de Overeenkomst overdragen.

4. Beide partijen zijn gerechtigd na ondertekening van de Overeenkomst publiekelijk bekend te maken dat Wij diensten aan U gaan leveren. Ieder ander persbericht, reclame of andere berichtgeving ter zake van de Overeenkomst dan wel de Diensten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de wederpartij. Het gebruik van merken of logos van de andere partij in persberichten, commercials/reclames of andere berichtgeving behoeft de voorafgaande goedkeuring van de wederpartij.

5. Indien enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet uitvoerbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in onderhandeling treden over een vervangende bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige, vernietigde of onuitvoerbare bepaling.

6. Op deze Overeenkomst en Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voorvloeiende uit de Overeenkomst welke niet in der minne worden geschikt, zullen door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

Algemene voorwaarden voor
DIY Abonnementen

(geen Full-service dienstverlening)

Klik hier voor Algemene voorwaarden voor Full-service dienstverlening en DIY zonder abonnement bovenaan deze pagina

 

Na 31-12-2022 kunnen er geen abonnementen meer worden afgesloten. Voor abonnementen die zijn afgesloten voor 1 januari 2023 gelden onderstaande voorwaarden. Deze abonnementen worden alleen niet meer verlengd na afloop van hun looptijd . Men kan iop ieder moment contact met ons opnemen om Do It Yourself opnieuw af te nemen. 

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij woorden in het enkelvoud tevens het meervoud aanduiden en omgekeerd en vervoegingen van werkwoorden dezelfde inhoud zullen hebben als het betreffende werkwoord met inachtneming van de context:
 

Abonnement: Periode waar in Vote Company met Onlinestemtool.nl een dienst levert.

Dienst: De dienst die Vote Company met Onlinestemtool.nl levert aan Opdrachtgever zoals gespecificeerd bij het abonnement

Eindgebruiker: Een eindgebruiker/klant of stemgerechtigde van Opdrachtgever;

Kosten: de kosten van het abonnement

Minimumduur: De minimum looptijd van een Dienst zoals bepaald in de Overeenkomst.

Onderhoud: gepland- en noodonderhoud aan de gebruikte systemen, software, infrastructuur of verbindingen of enige ander onderdeel van de Dienst.

Offerte: de schriftelijke aanbieding van Vote Company voor het leveren van de Dienst(en).

Overeenkomst: de offerte waarin de Dienst(en) is (zijn) beschreven en waar in wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden zoals deze vermeld staan op www.onlinestemtool.nl

Opdrachtgever, U of Uw: De entiteit welke is opgenomen in de Offerte en de Diensten afneemt van Vote Company.

Vote Company, Wij of Ons: Vote Company B.V.

Storing: De Dienst is niet beschikbaar of verslechterd.

Werkdagen maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen. Eventuele andere tijden en data zijn in overleg en vaak tegen meerprijs.

 

2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (waaronder abonnementen, aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten) die Wij met U aangaan voor het leveren van de Diensten.

2. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere Offerte. In geval van strijd tussen de bepalingen in de Offerte of en een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Offerte.

3. De toepasselijkheid van door U gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 3. Totstandkoming en opzeggen abonnementen

1. Een abonnement wordt afgesloten voor een periode van 10 maanden. Daarna wordt een abonnement automatisch verlengd voor een periode van opnieuw 10 maanden. Het opzeggen van een abonnement dient minimaal 1 maand voor het verstrijken van een abonnementsperiode te gebeuren. Het opzeggen van een abonnement kan door een mail te scturen naar info @ onlinestemtool.nl. Daar bij graag duidelijk vermelden om welke abonnementhouder en welk abonnement het gaat.

2. Indien u een ander abonnement wilt kunt u dit via info @ onlinestemtool.nl aanvragen. U kunt dit niet inruilen voor een bestaand abonnement. Wel kunt u bij het aanvragen van een extra abonnement meteen aangeven u eerder afgesloten abonnement op te willen zeggen zodat dat niet automatisch verlengd wordt.

3. U staat ervoor in dat U in verband met de Overeenkomst alle door Ons gevraagde informatie en overige voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie volledig en naar waarheid heeft verstrekt.

4. Toezeggingen, mededelingen en afspraken van of met Ons die betrekking hebben op verplichtingen van Ons en gedaan/gemaakt zijn door Onze medewerkers of vertegenwoordigers, binden Vote Company slechts als deze schriftelijk aan U zijn bevestigd door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Vote Company.

 

4. Support

Bij een abonnement hoort een duidelijk beschreven aantal minuten support per abonnementsperiode. Deze support kan worden ingezet voor vragen over de werking van het abonnement (hoewel u dit ook kunt gratis kunt testen). Indien u wilt dat wij (delen) van stemrondes voor u klaar zetten of een stemronde live begeleiden heeft u een full-service overeenkomst nodig. Zie ook de info op https://onlinestemtool.nl/tarieven. Indien u deze toch wilt afsluiten kunt u een abonnement niet annuleren.

Wat wel mogelijjk is om ons als aanvulling op een abonnement de unieke stemcodes te laten versturen. Zie hiervoor ook de aanvullende optie "Versturen van uitnodigingen tot stemmen aan stemgerechtigden per e-mail"

 

5. Uitvoering overeenkomst
1. Wij verlenen de Dienst zoals beschreven in het abonnement tegen de overeengekomen abonnementstarieven. Wij bepalen zelf de wijze waarop en door wie (eventueel waaronder door derden in onderaanneming) de Overeenkomst wordt uitgevoerd en lichten U daar desgevraagd zoveel mogelijk over in.

3. Wij zullen zorgdragen voor:

 

(a) de bereikbaarheid van de systemen en netwerken 24/7/365, behalve tijdens Onderhoud, technische storingen, stroomstoringen en storingen die de verantwoordelijkheid zijn van derden;

(b) projectleiding, digitalisatie en invoer van de Diensten op de systemen;

(c) financiële administratie met betrekking tot de exploitatie van Diensten;

(d) alle maatregelen welke redelijkerwijs mogen worden verwacht om de voor de Diensten noodzakelijke systeemfaciliteiten optimaal te laten functioneren, met de wetenschap dat het technisch onmogelijk is om elke storing of beperking te voorkomen. In geval van storingen heeft de opheffing daarvan de hoogst mogelijke prioriteit, echter voor de toegankelijkheid van de Dienst zijn Wij afhankelijk van andere partijen. Wij kunnen derhalve geen verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van de door andere partijen gebruikte telecommunicatienetwerken of voor de door hen geboden dienstverlening.

4. In geval het voor de levering van de Dienst noodzakelijk is dat Wij applicaties en/of systemen voor U ontwikkelen, zullen Wij zorgdragen voor de projectleiding en systeemontwerp en -ontwikkeling op de ter beschikking staande systemen. Wij zullen op basis van de door U aangeleverde specificaties aangeven welke applicaties en/of systemen zullen worden ontwikkeld en op welke wijze dit zal geschieden. Wij zijn gerechtigd Ons te wenden tot derden bij het specifiek maken van de applicaties, systemen en/of apparatuur.

 

6. Verplichtingen Opdrachtgever
1. U bent verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle relevante gegevens noodzakelijk voor de levering van de door U gewenste Dienst(en). Uw bent volledig verantwoordelijk voor de redactionele invulling van de Dienst(en) tenzij anders overeengekomen en alle daarbij noodzakelijke werkzaamheden komen geheel voor Uw rekening en risico.

2. U zult alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder wet- en regelgeving betreffende privacy) naleven.

3. Het is niet toegestaan de Diensten anders te gebruiken dan het normale gebruik en in overeenstemming met het beoogde doel. U zult geen handelingen verrichten, doen of laten verrichten die frauduleus, misleidend, onrechtmatig zijn dan wel leiden tot oneigenlijk gebruik van de Dienst(en). Als er sprake is van (een redelijke reden om uit te gaan van) oneigenlijk gebruik van de Dienst door U of Uw Eindgebruikers, dan bent U volledig aansprakelijk voor de door Ons en derden gemaakte kosten en de daardoor geleden schade. Wij zijn gerechtigd om bevoegde overheidsinstellingen en derden met relevante belangen daarbij onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle informatie die relevant is voor het oneigenlijke gebruik, met inbegrip van persoonsgegevens, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt.

4. Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de aan U verleende Dienst of Wij of een derde schade lijdt door het gebruik van aan U verleende Dienst, bent U verplicht onze instructies op te volgen en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar Ons oordeel noodzakelijk is, kunnen Wij de Dienst zo nodig (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. 5. U vrijwaart Ons voor de gevolgen van door U dan wel Uw Eindgebruikers gepleegde inbreuk c.q. overtreding van relevante wet- en regelgeving. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de Dienst door Uw Eindgebruikers.

 

7. Buiten gebruik en opschorting
1. Wij zijn gerechtigd de Dienst buiten gebruik te stellen, indien U een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt of indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met het uitvoeren van Onderhoud, het doorvoeren van wijzigingen of in verband met het treffen van maatregelen ter zake van opgetreden hinder aan het telecommunicatieverkeer.

2. Mochten Wij door overmacht niet in staat zijn om onze verplichtingen ten aanzien de Overeenkomst na te komen, dan worden die verplichtingen voor de duur van de overmacht situatie opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die Wij redelijkerwijze niet hebben kunnen voorzien, waarop Wij geen invloed hebben, althans die zich redelijkerwijze aan onze macht onttrekt. Hieronder valt mede de situatie dat gereguleerde netwerkbeheerders hun verplichtingen die voor de goede levering van de Dienst noodzakelijk zijn niet nakomen of daartoe door overmacht verhinderd zijn, overheids- of juridische beperkingen of beperkingen van regelgevende aard.

 

8. Facturering en betaling
1. De Kosten voor de abonnementen en de momenten waarop deze verschuldigd zijn, zijn opgenomen op de abonnementenpagina. Onze gegevens zijn beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen, tenzij U aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.

2. Alle Kosten en Afdrachten zijn exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen of belastingen.

3. De betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum.

4. Wij mogen de kosten van een abonnement aanpassen. Echter, de kosten veranderen nooit voordat de looptijd van een abonnement is afgelopen. De actuele kosten van een abonnement zijn altijd zichtbaar op de abonnementenpagina.  

5. Wij mogen de eventuele aan U uit te betalen Afdrachten verrekenen met de eventueel nog openstaande facturen.

6. Wij kunnen de uitvoering van de Overeenkomsten met U opschorten totdat alle achterstallige betalingen zijn voldaan.

7. Eventueel door Ons te maken invorderingskosten en alle daarmee verband houdende kosten komen te allen tijde geheel voor Uw rekening met een minimum van 15% van het openstaande bedrag.

8. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen moeten binnen dertig dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Ons kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van die datum wordt U geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de rekening is vermeld.

 

9. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid
1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van de Dienst(en) en de overige in opdracht van U ontwikkelde software, ideeën en concepten berusten bij Vote Company. Overdracht van deze rechten kan uitsluitend plaatsvinden middels een afzonderlijke daartoe strekkende overeenkomst.

2. Het is U niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendom op/in de Diensten te verwijderen of te wijzigen (waaronder aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding).

3. Wij verlenen aan U uitsluitend een niet-exclusief, niet overdraagbaar, herroepelijk, niet voor sub-licentie vatbaar recht om de Diensten te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en uitsluitend voor het normale en beoogde doel.

 

4. Wij zullen U vrijwaren tegen elke aanspraak die is gebaseerd op de bewering dat de Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht mits:

− U Ons terstond informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak;

− U de afhandeling (waaronder het schikken) geheel aan Ons overlaat;

− U Ons alle medewerking verleent zich tegen die aanspraak te verweren,

− De aanspraak geen verband houdt met door U gebruikte hardware en/of met wijziging van de Diensten door anderen dan Vote Company.

 

5. Indien U bij bepaalde Diensten gebruik wenst te maken van achtergrondmuziek die niet rechtenvrij is, zorgt U voor benodigde afdracht van rechten aan rechthebbenden zoals bijvoorbeeld BUMA en vrijwaart Opdrachtgever Vote Company ter zake.

 

10. Verwerking Persoonsgegevens
1. Termen gebruikt in dit artikel zoals “Persoonsgegevens”, "Gegevensverwerking", "Verantwoordelijke" en "Verwerker" hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU, hierna "AVG" genoemd). Vote Company is - vanwege het leveren van de Diensten aan te merken als “Verwerker” als bedoeld in de AVG.

2. U bent de Verantwoordelijke voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en bepaalt de doeleinden en middelen van de Verwerking van Persoonsgegevens. U zult zich te allen tijde houden aan bepalingen van de AVG, en toepasselijke regels en voorschriften van bevoegde overheidsinstanties. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. U vrijwaart Ons voor alle vorderingen, acties, vorderingen van derden, verliezen, schade en uitgaven die door Ons worden gemaakt en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met een schending van de AVG door U.

3. In verband met de uitvoering van de Overeenkomst en het leveren van de Diensten verwerken Wij Persoonsgegevens namens Uw organisatie als Verwerker voor de duur van de Overeenkomst. Bij de verwerking van de Persoonsgegevens zullen Wij Ons te allen tijde houden aan de toepasselijke wetgeving, inclusief de AVG, en toepasselijke regels en voorschriften van bevoegde overheidsinstanties. De Verwerking heeft betrekking op volgende:

− Categorieën van Persoonsgegevens: vaste en mobiele telefoonnummers van Eindgebruikers en namen en e-mailadressen van Uw medewerkers waarmee wij contact hebben voor het leveren van de Diensten.

− Categorieën van Betrokkenen: Eindgebruikers en Uw medewerkers.

− Aard en doel van de Verwerking: de uitvoering van de Overeenkomst met U/ de levering van de overeengekomen Diensten.

− Bewaartermijn: uiterlijk na 6 maanden na het aflopen van een abonnement worden de Persoonsgegevens verwijderd of op zijn minst geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

 

4. Wij zullen Persoonsgegevens uitsluitend Verwerken in overeenstemming met de Overeenkomst en niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze Diensten. De Verwerking vindt plaats volgens Uw schriftelijke instructies, tenzij Wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen, in welk geval Wij U in kennis zullen stellen van het wettelijke voorschrift, tenzij de wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. Indien een instructie, naar onze mening, inbreuk maakt op de AVG stellen Wij U daarvan onmiddellijk in kennis. We zullen samen met U een passende oplossing zoeken ingeval externe ontwikkelingen de rechtmatigheid van de Verwerking in gevaar brengt.

 

5. Wij garanderen dat alle Persoonsgegevens en de kennisgevingen op grond van artikel 10 als vertrouwelijk informatie worden beschouwd tegenover derden, inclusief overheidsinstanties. Wij zullen ervoor zorgen dat alle personen die gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te Verwerken, gehouden zijn tot geheimhouding en zullen handelen in overeenstemming met de Overeenkomst. Deze verplichtingen beletten Ons niet om informatie met een derde partij te delen voor zover deze openbaarmaking volgens de toepasselijke wetgeving verplicht is.

 

6. Onverminderd eventuele andere beveiligingsmaatregelen overeengekomen in de Overeenkomst, staan Wij ervoor in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. U heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Wij hebben genomen en bent van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de Verwerking.

 

7. Door akkoord te geven op de Overeenkomst geeft U Ons een algemene toestemming voor het inschakelen van sub-verwerkers.

 

8. Wij zullen ervoor zorgen dat alle sub-verwerkers schriftelijk gebonden zijn tot dezelfde verplichtingen als bepaald in dit artikel 10 en zullen toezien op de naleving daarvan.

 

9. Voor zover mogelijk verlenen Wij U bijstand bij het vervullen van Uw verplichtingen om verzoeken om uitoefening van rechten van Betrokkenen af te handelen. Als Wij (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens), dan zenden Wij deze verzoeken door naar U en u daaromtrent informeren. U handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Wij U natuurlijk behulpzaam kunnen. Hiervoor kunnen Wij kosten in rekening brengen.

 

10. Wij zullen de Persoonsgegevens alleen Verwerken binnen de EU, tenzij Wij hierover met U andere afspraken hebben gemaakt. Deze additionele afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

11. In geval van een onderzoek naar of verzoek tot inbeslagname van de Persoonsgegevens door een bevoegde instantie, of enige aanwijzing dat dit gaat gebeuren, zullen Wij U onverwijld op de hoogte stellen.

 

12. In geval van een datalek of een schending van de vertrouwelijkheid of beveiliging zoals uiteengezet in dit artikel 10, stellen Wij U daarvan binnen 24 uur op de hoogte na dat het Ons ter kennis is gekomen. Wij zullen met U samenwerken en alle redelijke instructies opvolgen, zodat U een grondig onderzoek kan uitvoeren, een juiste reactie kan formuleren en passende verdere stappen kan nemen. In het bijzonder garanderen Wij U alle informatie te verschaffen die nodig is om aan Uw wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals de verplichting om gegevensinbreuken op grond van artikel 33 en 34 AVG te melden.

 

13. Tenzij bewaring is vereist op grond van op Ons toepasselijke wetgeving, zullen Wij de Persoonsgegevens vernietigen of aan U retourneren na beëindiging van de Overeenkomst, op de wijze en in het formaat zoals door U aangegeven. Wij zullen ervoor zorgen dat ook alle door Ons ingeschakelde sub-verwerkers hieraan zullen voldoen.

 

14. U heeft het recht om een audit bij Ons uit te (laten) voeren om te bepalen in welke mate de door Ons uitgevoerde Verwerking van Persoonsgegevens aan de bepalingen van dit artikel 10 voldoen. Een dergelijke audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij en vindt plaats op een door beide partijen gezamenlijk vastgesteld tijdstip, uiterlijk twee maanden na Uw eerste verzoek. Wij zullen de auditor toegang verlenen tot de faciliteiten, het personeel, het beleid en de documenten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het doel van de controle. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor Uw rekening. Ook eventuele audits bij sub-verwerkers zijn voor Uw rekening.

 

11. Aansprakelijkheid
1. Onze aansprakelijkheid voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad wordt (per gebeurtenis of samenhangende reeks gebeurtenissen) beperkt tot het bedrag van EUR 500. Indien zich binnen een kalenderjaar meerdere niet aan elkaar gerelateerde gebeurtenissen voordoen, dan is de maximumaansprakelijkheid voor directe schade in betreffende kalenderjaar beperkt tot een bedrag van EUR 5.000.

 

2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de hiernavolgende omstandigheden en niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit:

a. gevolg- of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, reputatieschade, gederfde winst, gemiste besparing, verminderde goodwill, verminking of verlies van data alsmede schade als gevolg van aanspraken van Uw afnemers en Eindgebruikers of immateriële schade;

b. tekortkomingen in de dienstverlening van derden (waaronder aanbieders van telecommunicatienetwerken of –diensten en informatie-, Content- of sms-diensten);

c. het niet functioneren van de Diensten als gevolg van noodzakelijk Onderhoud of overmacht.

d. het opschorten of buitengebruik stellen van de Dienst o.g.v. het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;

e. schade als gevolg van het niet naleven van toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder de AVG, door Opdrachtgever.

 

3. U zult Ons zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 6 weken, nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk op de hoogte te stellen. Wij zijn niet gehouden schade die niet schriftelijk binnen deze termijn is gemeld te vergoeden. U bent gehouden om direct gepaste maatregelen te nemen om de schade zo gering mogelijk te houden.

 

4. Dit artikel kan mede worden ingeroepen door onze werknemers en door Ons ingeschakelde derden.

 

 

12. Beschikbaarheid en Onderhoud

12.1 Beschikbaarheid
1. Wij besteden groots mogelijke zorg aan de inrichting, bewaking en Onderhoud van de Diensten, de systemen en de applicaties gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wij zorgen voor een optimale beschikbaarheid door onder andere de benodigde lijncapaciteit voor de dienstverlening te verdelen over meerdere systemen rekening houdend met het verbruik van andere klanten die hier ook gebruik van maken.

 

12.2 Onderhoud
1 Wij zijn uitsluitend gehouden onderhoudswerkzaamheden te verrichten indien de Dienst niet functioneert in overeenstemming met de overeengekomen specificaties, het gebrek op gedetailleerde wijze aan Ons is gemeld terstond nadat het gebrek zich voordeed en het gebrek reproduceerbaar is. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder Onderhoud.

 

2 Wij streven ernaar storingen proactief te voorkomen, echter indien een storing optreedt, streven wij ernaar dit zo spoedig mogelijk volledig te herstellen. Na ontvangst van de melding zullen Wij naar beste vermogen trachten het gebrek te herstellen op een door Ons te bepalen tijdstip. Wij zijn gerechtigd tot het moment van definitief herstel tijdelijke oplossingen (waaronder omwegen of probleem-vermijdende restricties) aan te brengen. Wij houden U zoveel als mogelijk op de hoogte van de vorderingen.

 

3 Onderhoud wordt verricht op Werkdagen. Wij zullen U tenminste 5 dagen van tevoren informeren dat Onderhoud zal worden uitgevoerd en wat de eventuele gevolgen voor de Dienst zijn.

 

4 Ten behoeve van het Onderhoud, de instandhouding of metingen zijn Wij gerechtigd tijdelijk een of meer Diensten buiten gebruik te stellen.

5 Indien blijkt dat het gebrek niet is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van onzer zijde (waaronder gebreken ontstaan door gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of wijziging van de Diensten door U of derden), zijn wij gerechtigd de kosten verbonden aan het opsporen en/of verhelpen van het gebrek op U te verhalen.

 

12.3 Wijzigingen
1. Indien U een wijzigingen in de Dienst wenst door te voeren, zult U dit tijdig moeten aanvragen. Wij zullen U vervolgens informeren over de impact van de wijziging op de dienstverlening en de overeengekomen Kosten. Uitsluitend na Uw akkoord op de gewijzigde condities (indien van toepassing), zal de wijziging worden doorgevoerd.

 

2. Werkzaamheden zullen op Werkdagen plaatsvinden. Deze werkzaamheden zullen geen invloed hebben op de continuïteit van de dienstverlening. Spoedeisende wijzigingen kunnen ook buiten de Werkdagen worden uitgevoerd, waarbij Wij ons het recht voorbehouden om additionele implementatiekosten in rekening te brengen.

 

13. Beëindiging van de Overeenkomst
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn beide Partijen gerechtigd iedere Dienst met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand op te zeggen tegen het einde van of na afloop van de Minimumduur.

 

2. Iedere partij kan de Overeenkomst uitsluitend ontbinden indien de andere partij toerekenbaar in de nakoming van één of meer wezenlijke verplichtingen tekortschiet, de andere partij een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 

3. Wij kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds beëindigen indien:

a. het daadwerkelijke gebruik van de Diensten niet conform de Overeenkomst is, niet overeenkomt met het normale gebruik waarop de geldende tarieven zijn afgestemd is of substantieel afwijkt van het gebruik dat in redelijkheid verwacht mag worden;

b. Wij U een aanmaning hebben gestuurd en U ook na het verstrijken van de in de aanmaning genoemde termijn niet aan Uw betalingsverplichting heeft voldaan;

c. U schade toebrengt aan de Diensten, onze systemen en netwerken en/of andere telecommunicatienetwerken;

d. zich omstandigheden voordoen, buiten onze macht, die de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk of onevenredig bezwaarlijk maken;

e. indien er sprake is van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, beëindiging of verplaatsing van Uw ondernemingsactiviteiten of indien U Uw crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt, dan wel U op ander wijze sanering van schulden bewerkstelligt of doet bewerkstelligen.

5. Bij het (tussentijds) beëindiging van de Overeenkomst eindigt de levering van alle (incl. eventuele aanvullende) Diensten en worden al onze vorderingen (waaronder reeds gefactureerde bedragen) direct en volledig opeisbaar. Voor zover verbintenissen reeds zijn nagekomen, ontstaan door het eindigen van de Overeenkomst geen verplichtingen voor partijen om de reeds door hen ontvangen prestaties ongedaan te maken.

6. Bij het eindigen van de Overeenkomst voordat de Minimumduur is verstreken, zijn onder andere alle maandelijkse vaste kosten voor de resterende duur van de Minimumduur van de Overeenkomst direct opeisbaar en verschuldigd.

7. Bepalingen uit de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na beëindiging van de Overeenkomst, zullen na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven.

 

14. Overige bepalingen
1. Wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wij zijn gerechtigd de Diensten, de functionaliteiten van de Diensten en de technische wijze waarop de Diensten worden verleend, en de tarieven te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen die voor U een impact hebben minimaal één (1) maand voor invoering op genoegzame wijze aan U bekend maken.

2. Het is iedere partij verboden om gedurende de looptijd van de Overeenkomst of binnen twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst een (arbeids-)overeenkomst met medewerkers van de andere partij of door de andere partij ter beschikking gestelde medewerkers aan te gaan of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor de andere partij werkzaam te doen zijn, tenzij met voorafgaande toestemming.

3. U zal niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (de rechten en plichten uit) de Overeenkomst overdragen.

4. Beide partijen zijn gerechtigd na ondertekening van de Overeenkomst publiekelijk bekend te maken dat Wij diensten aan U gaan leveren. Ieder ander persbericht, reclame of andere berichtgeving ter zake van de Overeenkomst dan wel de Diensten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de wederpartij. Het gebruik van merken of logos van de andere partij in persberichten, commercials/reclames of andere berichtgeving behoeft de voorafgaande goedkeuring van de wederpartij.

5. Indien enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet uitvoerbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in onderhandeling treden over een vervangende bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige, vernietigde of onuitvoerbare bepaling.

6. Op deze Overeenkomst en Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voorvloeiende uit de Overeenkomst welke niet in der minne worden geschikt, zullen door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

 

Onder andere deze organisaties kiezen voor veilig en eenvoudig stemmen via OnlineStemtool :
VAB HEMAJOVDSODMVOBAEJMKNRBImperial LogisticsHV Leidsche RijnNBBUTelindusVSOAOrcaWikimedia NederlandNederland Distributie LandZetacomOvalNVOFysiogroep HaaglandenHome InsteadKNVROHolland SolarISFRVC Medical ITTri MovereUSV HerculesVCOHWVV BoniWinter Guard The Pride Huizen WSV Noord Zuid NieuwkoopEben HaezerschoolHCBDEcoburenCaecilia